Xian Shan Liaoluan
Xian Shan Liaoluan
English Title/s: Xian Shan Liao Luan (2021)
Chinese Title/s: Xian Shan Liao Luan
Alternative Title/s:
Release Date:
Synopsis: Xian Shan Liao Luan is an original anime by bilibili in 2021.
Studio/s: KIO STUDIO
Director/s:
Opening Theme:
Ending Theme:
Producer/s: bilibili
Genre/s: Action, Fantasy
Source/s: Original
No. of Episodes:
Episode Length:
Stream Link/s: https://www.bilibili.com/bangumi/media/md28230747/
Similar Anime:

 

Related Posts