Spring 2021 List

SPRING 2021 DONGHUA LINEUP

TITLE RELEASE DATE STUDIO
Shouxi Yu Ling Shi 2 Mar. 3, 2021
Jue Ding Ongoing Seven Stone Entertainment
Qin Shi Ming Yue: Canghai Hengliu Ongoing Sparkley Key Animation
Hua Jinghu Zhi Gui Yexing Ongoing
Liu Xing Huan Jian Ongoing Soyep
Moshi Juexing Zhi Suyuan Ongoing Oriental Creative Color
Wan Jie Qi Yuan Ongoing Ruo Hong Culture
Wei Wo Du Shen Ápr. 1, 2021
Shang He Jian Xin Ongoing Shanghai Motion Magic
Chang An Huan Jie Ongoing
An Jie Shen Shi Ongoing
Xue Ying Ling Zhu Season 2 Ongoing Mili Pictures
Tian Huang Zhan Shen Ongoing Ruo Hong Culture
Xing Wu Shen Jue Ongoing Ruo Hong Culture
Da Shen Xian Ongoing CG Year
Ling Jian Zun Season 4 Ongoing Soyep
Jue Shi Wu Hun Ongoing Soyep
Wan Jie Fa Shen Ongoing
Tunshi Xingkong Ongoing Sparkley Key Animation
Feng Ling Yu Xiu Ongoing sunflowers
Dubu Xiaoyao Ongoing Soyep
Wushen Zhuzai Ongoing Ruo Hong Culture
Mi Bao Zhi Guo Apr. 16, 2021 2:10 Animation
Wo Zhen de Meiyong Mie? Apr. 19, 2021 MAKING ANIMATION
Tian Bao Fuyao Lu Season 2 Apr. 25, 2021 Sparkly Key Animation Studio
Xiao Cangshu Di Di de Chi Bo Richang Ongoing Bianyue Culture
Fei Ren Zai Season 4 Apr. 7, 2021 Tencent Penguin Pictures
Huyao Xiao Hongniang: Liang Shenghua Mar. 26, 2021 Haoliners Animation League
Wan Jie Shen Zhu Season 3 Mar. 16, 2021 Ruo Hong Culture
Wan Jie Du Zun Apr. 6, 2021 Ruo Hong Culture
Doupo Cangqiong Season 4 Mar. 28, 2021 Shanghai Motion Magic
Yi Nian Yong Heng Ongoing BCMay Pictures
Liang Bu Yi Apr. 21, 2021 Paper Plane Animation
Shi Yi Chang’an: Mingyue Ji Shi You 2 Apr. 15, 2021 Lingsanwu Animation
Li Linke De Xiao Guanr Apr. 27, 2021 Delight Animation
Shiguang Dai Li Ren Apr. 30, 2021 Studio LAN
Luo Xiaohei Zhan Ji: Zhongsheng Zhi Men Apr. 24, 2021 HMCH
Rakshasa Street Season 2 May 15, 2021 L2 Studio
Ling Long Incarnation The Final Chapter May 1, 2021 YHKT Entertainment
Fei Ba! Lanqiu May 6, 2021 Reike Eyes Animation